คลับนักลงทุน

เปิดบัญชีสด

Samtrade FX Trader's Club

Samtrade FX's Traders Club aims to help everyone achieve financial freedom through the forex markets, by providing high quality financial education and support to traders from all walks of life.

The Club’s core philosophy is “Get Started, Trade Well, Generate Results!”, which reflects its practical and results-driven approach to forex trading. Whether you are a professional trader for years or someone new to the world of Forex trading, the trainers at Samtrade FX's Traders Club will provide you with comprehensive guidance and a wide range of market analysis to ensure that you master the right strategies in the areas of forex trading. At the same time, our trainers also conduct fundamental research and analysis themselves to produce a wide range of research articles so as to keep you up to date with the latest market trends, thus protecting you from the turbulence of the financial markets.

For new traders, at Samtrade FX's Traders Club, we will teach you the foundations of Forex trading, giving you a solid foundation in your trading journey. We also regularly host consultation sessions with our students through video conferencing, sharing the various insights of the financial markets with them.

Samtrade FX Trader's Club Membership Price

USD $10,000The Samtrade FX Wealth Mastery Program will be held over 8 weekly sessions (Friday nights 6pm to 10pm) and one Bootcamp. The Bootcamp will be held over 10 sessions over three weekends (60 hours).

INTRODUCTION
Chapter 1 – Introduction
Chapter 2 – Knowing the Markets
Chapter 3 – Systematic and Unsystematic Risks

READING AND INTERPRETING THE MARKET
Chapter 4 – The Art and Science of Price Actions
Chapter 5 – The Art and Science of Understanding Algorithms

UNDERSTANDING MACROECONOMICS
Chapter 6 – Understanding and Reading Trends
Chapter 7 – Effectiveness of Economic Indicators
Chapter 8 – Major News Release

SECTOR ROTATION
Chapter 9 – The Art and Science of Sector Rotation
Chapter 10 – Understanding Economic Cycles

TECHNICAL ANALYSIS
Chapter 11 – Understanding Advanced Support and Resistance Lines
Chapter 12 – Mastering Breakout Patterns
Chapter 13 – The Art and Science of Candlestick Analysis
Chapter 14 – Big Players’ Entry - Volume

TRADING STRATEGIES
Chapter 15 – Establishing a Proper Financial and Risk Management Framework
Chapter 16 – Understanding Fundamental Analysis
Chapter 17 – Mastering Position and Swing Trading
Chapter 18 – The Art and Science of Speculative Trading
Chapter 19 – The Art and Science of Scalping

PSYCHOLOGY OF TRADING
Chapter 20 – How to Manage the Psychology of Tradingคำเปิดเผยทั้งหมด

โปรแกรมนี้และเนื้อหาประกอบด้วย ความคิดเห็น และแนวคิดของผู้เขียน ไม่ใช่คำแนะนำในการขายหรือซื้อตราสารทุนของบริษัทหรือกลุ่มทุนใดที่กล่าวถึง โปรแกรมนี้ขายพร้อมกับความเข้าใจว่า ครูฝึกและทีมงานจะไม่ดำเนินการทางกฎหมาย บัญชี การลงทุน และบริการทางธุรกิจอื่นใด หากผู้ร่วมอบรมต้องการที่ปรึกษาทางการเงินหรือความช่วยเหลืออื่น เช่น ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ทั้งครูฝึกและทีมงานไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาของโปรแกรมนี้ได้ทั้งหมด

ครูฝึกและทีมงานขอสละสิทธ์ในการรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมด ทั้งภาระหนี้สิน ความเสียหาย หรือความเสี่ยง ตามอาชีพหรือไม่ก็ตาม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้โปรแกรมนี้ หรือเนื้อหาบางส่วนของโปรแกรม

ข้อมูลเสนอโดยเว็บไซต์นี้เป็นผลจากความพยายามสูงสุดในการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความบกพร่องบางประการในข้อมูลเหล่านี้ เราไม่รับประกันว่าข้อมูลมีความถูกต้อง ความทันท่วงที ความเหมาะสม ความครบถ้วน หรือความสอดคล้องกับจุดประสงค์บางอย่างทั้งหมด เราไม่สนับสนุน และไม่ต้องรับผิดชอบเนื้อหาใดๆ ในการโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นใดจากบุคคลที่ 3 ผลงานในอดีตไม่เกี่ยวข้องกับอนาคต เราไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุนบนเว็บไซต์นี้ และข้อมูลใดๆบนเว็บไซต์ไม่ควรแปลความตามตรงมากเกินไป เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่ใช่คำปรึกษาตามกฎหมายสำหรับการลงทุนหรือการซื้อขายตราสารทุน

เริ่มลงทุนกับ Samtrade FX ตอนนี้

เปิดบัญชีสด เปิดบัญชีทดลอง