การฝากเงิน &
การถอนเงิน

เปิดบัญชีสด

การฝากเงิน & การถอนเงิน

การโอนเงิน

VISA

VISA

MasterCard

UnionPay

ฝาก
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ

$20 USD

$20 USD หรือเทียบเท่า

$20 USD หรือเทียบเท่า

$20 USD หรือเทียบเท่า

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

FX จ่ายโดยลูกค้า

FX จ่ายโดยลูกค้า

FX จ่ายโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

1 - 4 วันทำการ

1 - 4 วันทำการ

1 - 4 วันทำการ

ถอนขั้นต่ำ

$20 USD

$20 USD

$20 USD

$20 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

การโอนเงิน

ฝาก
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ

$100 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

ถอนขั้นต่ำ

$50 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

VISA

VISA

ฝาก
ระยะเวลาทำรายการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ

$100 USD หรือเทียบเท่า

ค่าธรรมเนียม

FX จ่ายโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

ถอนขั้นต่ำ

$50 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

MasterCard

ฝาก
ระยะเวลาทำรายการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ

$100 USD หรือเทียบเท่า

ค่าธรรมเนียม

FX จ่ายโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

ถอนขั้นต่ำ

$50 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

UnionPay

ฝาก
ระยะเวลาทำรายการ

ภายใน 1 ชั่วโมง ในวันทำการ

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ

$100 USD หรือเทียบเท่า

ค่าธรรมเนียม

FX จ่ายโดยลูกค้า

ถอน
ระยะเวลาทำรายการ

1 - 4 วันทำการ

ถอนขั้นต่ำ

$50 USD

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม TT จ่ายโดยลูกค้า

เริ่มลงทุนกับ Samtrade FX ตอนนี้

เปิดบัญชีสด เปิดบัญชีทดลอง