ข้อจำกัดความรับผิดชอบแบบเต็มรูปแบบ


เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้มีการปรับปรุงบ่อยครั้งและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า S.A.M. Trade ได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับรองความถูกต้อง ทันเวลา และความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์ของเราจะปราศจากข้อผิดพลาดและถูกต้องอย่างสมบูรณ์ คุณควรใช้ดุลยพินิจและข้อควรระวังเสมอเมื่อต้องการสมัครหรือใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา

S.A.M. Trade จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่องพิเศษโดยบังเอิญหรือเป็นการลงโทษอันเป็นผลจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ สำหรับความล่าช้า การสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไร ความผิดปกติของซอฟต์แวร์ โปรแกรมหรือบริการหรือความล้มเหลวของการส่งหรือการรับคำสั่งหรือการแจ้งเตือนใดๆที่ส่งผ่านเว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือนักเทรดในการตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระเท่านั้น ข้อเสนอแนะ ความคิด ข่าวสาร รายงาน บทวิเคราะห์ ราคา หรือข้อมูลอื่นๆที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อความรู้ทั่วไปของคุณเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

S.A.M. Trade อาจมีคำแนะนำและเนื้อหาจากผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอก และเราไม่จำเป็นต้องกลั่นกรองความคิดเห็นทุกข้อล่วงหน้า เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างรอบคอบ คุณควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้คำแนะนำหรือคำแนะนำจากเว็บไซต์ S.A.M. Trade หักล้างความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์